В результаті наполегливої роботи проектної групи над вдосконаленням освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософі"  у відповідності до затвердженого Стандарту другого рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» (наказ МОН від 18.03.2021 р.), маємо змогу презентувати оновлений та затверджений Навчальний план на 2021/2022 н.р, оновлений та затверджений Профіль ОНП на 2021/2022 н.р та відповідні супровідні матеріали, які буде додано нижче. Основою для удосконалення змісту та якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою стала зібрана інформація під час обговорень (пропозиції, відгуки) та зустрічей з фахівцями (роботодавці, стейкголдери та ін.). 

Навчальний план освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія" на 2021/2022 н.р. для другого рівня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 033 "Філософія" (затверджено від 30 червня 2021 р., протокол №12). Ознайомитися з планом (1), (2).

Профіль освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія" на 2021/2022 н.р. для другого рівня вищої освіти "магістр" за спеціальністю 033 "Філософія" (затверджено від 30 червня 2021 р., протокол №12). Ознайомитися з ОНП (1), (2).

Рецензія на освітньо-наукову програму "Теоретична та практична філософія" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 "Філософія" від доктора філософських наук, професора кафедри філософії та міжнародної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України - С.В. Сторожук. Ознайомитися з рецензією.

Рецензія на освітньо-наукову програму "Теоретична та практична філософія" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 "Філософія" від доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця - І.В. Васильєвої. Ознайомитися з рецензією.

Таблиця із пропозиціями та рекомендаціями стейкголдерів освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія». Ознайомитися з пропозиціями та рішеннями проєктної групи щодо них.

Обгрунтування доцільності уточнення циклу обов’язкових дисциплін освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія", другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 033 "Філософія". Ознайомитися з обгрунтуванням.

Витяг з протоколу засідання кафедри філософії факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол №15, від 19 травня 2021 р.), про затвердження освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія" для магістерського (другого) рівня спеціальності 033 «Філософія». Ознайомитися з витягом.

Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради факультету філософії та суспільствознавства (протокол №5, від 15 травня 2021 р.), про затвердження освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія" спеціальності 033 «Філософія» магістерського (другого) рівня вищої освіти. Ознайомитися з витягом.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету філософії та суспільствознавства (протокол №12, від 16 червня 2021 р.), про затвердження освітньо-наукової програми "Теоретична та практична філософія" спеціальності 033 «Філософія» магістерського (другого) рівня вищої освіти. Ознайомитися з витягом.

 

   8 червня 2021 року відбулося засідання групи забезпечення освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія» щодо внесених у перспективний навчальний план змін та вдосконалень, в якому взяли учать стейкголдери, які мають статус як випускників, так й роботодавців.

    2 червня 2021 року відбулась online-зустріч групи забезпечення ОНП «Теоретична та практична філософія» з головою Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА) Факультету філософії та суспільствознавства Микитою Череповським, його заступницею Катериною Рожило й активною учасницею студентського самоврядування Веронікою Білецькою. Усі студенти є бакалаврантами Факультету, після закінчення якого планують вступ до магістратури.

 

  1 червня 2021 року відбулося засідання групи забезпечення освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія», в якому взяли учать: завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор філософських наук, професор Ірина Василівна Васильєва, завідувач лабораторії методик розвитку мислення та формування світоглядно-ціннісних компетенцій Національного центру «Мала академія наук України», кандидат філософських наук, доцент Кравченко Юлія Миколаївна, професор кафедри філософії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доктор філософських наук, професор Сторіжко Людмила Василівна, професор кафедри філософії та міжнародної комунікації Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор філософських наук, професор Сторожук Світлана Володимирівна, магістранти кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У вітальному слові, гарант освітньо-наукової програми доктор філософських наук, доцент Тетяна Петрівна Глушко зауважила, що проектна група освітньо-наукової програми наполегливо працює над вдосконаленням ОНП у відповідності до затвердженого Стандарту другого рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» (наказ МОН від 18.03.2021 р.), який передбачає посилення міждисциплінарної складової та забезпечення серйозного освоєння англійської мови на рівні академічної комунікації. У відповідності до цих вимог до ОНП були внесені відповідні зміни, а саме запропоновано англомовну дисципліну «Scientific Research: the Basic of Academic Courses», а також двох дисциплін, орієнтованих на забезпечення мобільності студентів: для внутрішньої мобільності - дисципліна «Філософія комунікації» (за аналогією з досвідом КНУ імені Тараса Шевченка «Філософські теорії комунікації»); для зовнішньої мобільності - дисципліна «Сучасна філософія науки» (за аналогією з досвідом Патрського університету в Греції «Філософія науки»).

Розроблена проектною групою концепція була винесена на обговорення у процесі зустрічі зі стейкголдерами на предмет доцільності та ефективності запропонованих змін і вдосконалень, їхньої відповідності потребам часу та стратегіям формування кваліфікованого фахівця - сучасного магістра філософії. Таким чином, проектна група провела публічне обговорення проєкту освітньо-науково програми, яке виявило кілька дискусійних моментів.

Зокрема, одним з ключових акцентів порядку денного стало питання щодо рівня актуальної співпраці з Патрським університетом (University of Patras) у Греції, досвід якого планується запозичуватись для забезпечення міжнародної мобільності. Це питання озвучила пані професор Л. Сторіжко, зауваживши, що відсутність підписаного договору дуже бажана для даної освітньо-наукової програми. Пані Т. Глушко зауважила, що на даному етапі це є одним з недоліків програми, над яким група забезпечення працює й буде працювати протягом наступного навчального року, а саме планується проведення перемовин з представниками кафедри філософії Патрського університету щодо заключення контракту про співпрацю та обміну студентами.

     Досить активну участь у процесі обговорення переваг та недоліків програми взяла професор С. Сторожук, яка наголосила, що впровадження дисципліни «Сучасна філософія науки» є досить слушним та актуальним, однак, цілком може створити дещо недоречні перекликання з третім рівнем вищої освіти за даним напрямом, тобто аспірантською програмою, яка так само містить подібну академічну складову. Тому стейкхолдер порекомендувала переглянути профіль програми Патрського університету на предмет впровадження іншої дисципліни, яка не матиме таких перекликань. Крім того, пані Сторожук підкреслила потребу акцентування уваги на такому академічному аспекті даної програми як «філософія освіти», як такої, що суттєво посилить відповідність програми стратегії університету.

Одним із дискусійних моментів став також статус такої дисципліни як «Академічна доброчесність та інтелектуальна власність», яка на даному етапі розробки проєкту ОНП знаходиться у вибірковому блоці, тоді як один з аспектів даної дисципліни є ключовим для будь-якої програми. Даний аспект був проблематизований під час засідання професором І. Васильєвою, яка запропонувала розглянути можливість перенесення цієї дисципліни до обов’язкового блоку дисциплін ОНП. Ще одним суттєвим моментом обговорення була проблема, піднята доцентом Ю. Кравченко, яка наголосила на потребі забезпечення вимірюваності soft skills, зокрема у межах англомовної дисципліни «Scientific Research: the Basic of Academic Courses», що орієнтована на формування компетентностей вільного спілкування англійською в академічному середовищі. Пані Ю. Кравченко надала пропозицію запровадити тренінгову складову у межах даної англомовної дисципліни у якості одного з її модулів.

Проєктна група одностайно визнала потребу у додатковому обговоренні зазначених зауважень та рекомендацій задля формування конструктивних і зважених рішень.

Першою до обговорення означених питань долучилася магістрантка першого року навчання Катерина Гончарова, котра відзначила, що запропоновані зміни до програми є досить актуальними та цікавими. Водночас, магістрантка звернула увагу на переваги оновленого формату програми порівняно з діючим, оскільки останній поки що не в достатній мірі закриває потребу ґрунтовного й всебічного вивчення іноземної мови на рівні, достатньому для академічної комунікації. Підтримав цю точку зору й магістрант першого року навчання Олексій Крюков, котрий зауважив, що в цілому освітньо-наукова програма йому подобається, але, дійсно, ті нововведення, які заплановані у проєкті суттєво покращать її змістовну та методичну складові.

 

      

Позицію зовнішніх експертів цілком і повністю підтримали представники групи забезпечення освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія». Так, гарант програми доцент Т. Глушко зауважила, що хоча на попередніх зустрічах та семінарах проєктної групи досить детально обговорювалась основна та вибіркова складові освітньо-наукової програми у відповідності до затвердженого Стандарту, тим не менш, акцентовані протягом зустрічі зі стейкголдерами нюанси будуть додатково обговорені на найближчому засіданні кафедри філософії НПУ імені М.П. Драгоманова.

Підводячи підсумки досить насиченого та продуктивного засідання, стейкголдери наголосили на перспективності та унікальності освітньо-наукової програми «Теоретична та практична філософія» та побажали гаранту та проєктній групі успіху у проходженні акредитаційного процесу.

 

Катерина Гончаренко,
доцент кафедри філософії